CA | ES

Cessió de drets d'imatge

Amb l'objectiu de promocionar l’hoquei i millorar la qualitat a l’esport, autoritzo expressament la gravació total o parcial (en fotografia, vídeo o qualsevol altre format gràfic o audiovisual) de la imatge del participant en les activitats ofertades per Move Our Minds 2019 S.L. així com el tractament i / o cessió de les imatges dels jugadors menors per poder utilitzar-les en els mitjans de difusió presents i futurs que pugui disposar Move Our Minds S.L. ja siguin propis o de col·laboradors externs (pàgina web, revistes, presentacions, campanyes, tecnificacions, formacions, conferències, especials de premsa esportiva, xarxes socials, etc.), en les quals es respectaran al màxim tots els drets dels participants, especialment el dret a la intimitat i la protecció de dades, ambdues reconegudes a la Constitució Espanyola en el seu article 18 i regulades per la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei Orgànica 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei Orgànica 1/1996 del 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Última actualització: 25 de maig de 2018
PARTNERS:

@move.our.minds

info@moveourminds.com